Battle Group Elysium

Battle Group Elysium
(Item Container)
Type/Category: Meta

Items:

 • Zeballos
 • Cloridorme
 • Tashota
 • Edam
 • Aylmer
 • Pencron
 • Calgen
 • Almiston
 • Bastra
 • Elysium Ground Forces
 • Yorcot
 • Korpil
 • Obarel
 • Straden
 • Lansford
 • Vassic

Owned by: The Collective

Container usable to group items

Items (16/100)
Zeballos (Lancer-class Collective s20 Frigate)
Cloridorme (Ton-Falk-class Escort Carrier)
Tashota (Lancer-class Collective s20 Frigate)
Edam (Lancer-class Collective s20 Frigate)
Aylmer (Lancer-class Collective s20 Frigate)
Pencron (Dreadnaught-class Collective a70 Heavy Cruiser)
Calgen (Dreadnaught-class Collective a70 Heavy Cruiser)
Almiston (Dreadnaught-class Collective a70 Heavy Cruiser)
Bastra (Dreadnaught-class Collective a70 Heavy Cruiser)
Elysium Ground Forces (Item Container)
Yorcot (Strike-class Collective m50 Medium Cruiser)
Korpil (Strike-class Collective m50 Medium Cruiser)
Obarel (Strike-class Collective m50 Medium Cruiser)
Straden (Strike-class Collective m50 Medium Cruiser)
Lansford (Dreadnaught-class Collective a70 Heavy Cruiser)
Vassic (Dreadnaught-class Collective a70 Heavy Cruiser)