Eilana Kilaeon

Journeyman 2, Clan Scholae Palatinae, Force Disciple
28

Acolyte Eilana Kilaeon

Journeyman, Clan Scholae Palatinae
Female Pantoran Force Disciple