Google+

Kojiro Keibatsu

Koji avi

166

Kojiro Keibatsu , #8106
Corsair, Marka Ragnos, Naga Sadow
Dark Path, Order of the Mercenary
Mandalorian