Google+

Locke Sonjie

5363 2

162

Locke Sonjie, #10311
Augur, Devil's Shroud, Shar Dakhan, Naga Sadow
Dark Path, Order of the Dark Jedi
Krath Adherent